Begeleiding

Hoe wordt uw zoon/dochter geholpen?

Inhaallessen/bijwerklessen

De leerkrachten kunnen het nodig achten voor een aantal vakken inhaal- of bijwerklessen in te richten, rekening houdend met de noden van uw kind. Via de agenda zal u hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden.
Bijsturen, waar nodig, is onze opdracht!

 

Leerlingenbegeleiding

Het KTA da Vinci Edegem verschaft onderwijs aan leerlingen van allerlei komaf. Dit is niet steeds een makkelijke opdracht, temeer daar jongeren uit verschillende culturen, verschillende normen en waarden hanteren. Daarop gepast inspelen in vooral voor beginnende leerkrachten een moeilijke klus.
Daarom heeft de school een beleid uitgestippeld dat streng is voor wie niet wil, en sociaal voor wie niet kan.
Het pedagogisch project wil iedereen de kans geven zich maximaal te ontplooien met de belofte dat zij die de eindmeet halen, snel werk zullen vinden.
Daarom moet de mogelijkheid geboden worden de leerstof te verwerken in een rustige werk- en aandachtssfeer. Leerlingen die deze mogelijkheid aan anderen niet gunnen, krijgen geen kans om voor chaos te zorgen. Het schoolreglement zal stipt worden toegepast en iedereen, van de directeur tot het m.v.d.-personeel, zal erop toezien dat alle verkeerde initiatieven van de leerlingen onmiddellijk en consequent worden aangepakt.
Tevens staat de school open voor jongeren met problemen. Via gerichte gesprekken met de cel leerlingenbegeleiding en het Centrum Voor Leerlingenbegeleiding wordt naar gepaste oplossingen voor het specifieke probleem gezocht.
Ons beleid werpt duidelijk zijn vruchten af, want iedereen die met de school te maken heeft, weet zich niet alleen gesterkt door de strikte toepassing van de geldende leefregels, doch weet zich ook gesteund bij mogelijke problemen van welke aard ook.
Studiebegeleiding tijdens examens
Op uw schriftelijk verzoek kunnen de leerlingen tijdens de namiddag studeren op school onder toezicht van een leerkracht.

 

Klassenraad

Alle leerkrachten die aan eenzelfde klas lesgeven vormen een werkgroep die regelmatig vergadert.
Deze klassenraad heeft een belangrijke opdracht:
begeleiden van de leerlingen, middelen zoeken om tekorten te verhelpen (remediërende taken, bijlessen, inhaallessen, ...);
beoordelen van de leerlingen (evaluatie en rapport);
de leerlingen begeleiden bij hun studiekeuze (oriënteren) en advies geven bij de keuze van een studierichting die aansluit bij de mogelijkheden van de leerling.

 

Studiekeuze

Bij de belangrijke keuze van hun studierichting mogen onze jongeren zich uiteraard niet laten leiden door gemakzucht, een voorbijgaande bevlieging, de voorkeur voor een “fijne” leerkracht of de keuze van de medeleerlingen. De leerling wordt bij deze keuze trouwens niet aan zijn lot overgelaten.
Hij krijgt een studieadvies in zijn eindrapport. Dit advies is gebaseerd op objectieve testen en notities over leergedrag en attitudes zoals orde, aanpassingsvermogen, belangstelling, potentiële mogelijkheden.